Belediyelerin görevleri ve yetkileri nelerdir?

Belediye örgütü ne demektir?

Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organları seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir.

Nüfusu kaç kişiyi geçen yerlerde belediye kurulur?

Nüfusu 5000’i geçen yerlerde kurulur.

Belediyelerin görevleri ve yetkileri nelerdir? Belediye nasıl kurulur?
Belediyelerin görevleri ve yetkileri nelerdir? Belediye nasıl kurulur?

Belediyelerin görevleri ve yetkileri nelerdir?

 1. İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültürve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar ve yaptırır.
 2. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
 3. Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korumasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.
 4. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.
 5. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye nasıl kurulur?

Ortak (müşterek) kararname ile kurulur.

Büyükşehir belediyesi hangi işlemle kurulur?

Kanunla kurulur.

Belediye başkanının özellikleri nelerdir?

 • Belediye idaresinin en üst makamıdır.
 • Belediye idaresinin yürütme organı ve temsilcisidir.
 • Doğrudan yöre halkı tarafından seçilir.

Belediye Meclisinin görevleri nelerdir?

 1. Bütçe ve kesin hesap işlerini karara bağlar ve değişiklikler yapar.
 2. belediye imar planını kabul eder.
 3. Belediye zabıta yönetmeliklerini incele ve kabul eder.

Belediye encümeninin görevleri nelerdir?

 • Kamulaştırmaya karar verir.
 • Taşıma araçlarının ücretlerini belirler.
 • Ceza verir ve acil durumlarda meclis yerine kararlar alır.

Büyükşehir belediyesi ne demektir?

En az üç ilçe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonunu sağlayan, kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; idari ve mali özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisidir.

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara